För kandidaten

Kommunerna tillhandahåller den lagstadgade basservicen för invånarna. Basservicen finansieras i regel med kommunala skatter, statsandelar och serviceavgifter. 

Beslutsfattandet i kommunerna

Politiskt beslutsfattande styr kommunernas verksamhet. 

Det högsta beslutsfattande organet i kommunen är fullmäktige som invånarna väljer genom kommunalval vart fjärde år. Fullmäktige ansvarar för kommunens ekonomi och väljer kommundirektör. 

Fullmäktige väljer kommunstyrelsens ledamöter som har till uppgift att bereda och verkställa fullmäktiges beslut. Fullmäktige väljer också nämnderna som styr produktionen av offentlig service i kommunen. 

Bestämmelser om kommunernas självstyrelse finns i grundlagen och bestämmelser om beslutsfattandet i kommunallagen. 

Vem kan ställa upp i valet?

Kandidaten ska uppfylla villkoren för allmän valbarhet enligt kommunallagen, dvs. personen ska ha fyllt 18 år och ställa upp i sin hemkommun. Dessutom får kandidaten inte när fullmäktigeperioden börjar ha ett sådant anställningsförhållande som avses i lagen. Till exempel kan en tjänsteinnehavare i ledande ställning i kommunen inte kandidera för sin arbetsgivarkommuns fullmäktige. 

Valbar, dvs. har rätt att kandidera i kommunalval, är den som: 

  • har kommunen som hemkommun, 
  • har rösträtt i kommunalval i någon kommun och 
  • inte har förklarats omyndig. 

Rätt att rösta och ställa upp som kandidater i kommunalvalet har finländska medborgare och i kommunen bosatta utländska medborgare om de uppfyller vissa villkor. 

Läs mer: