Kommunförbundet sporrar dig att ställa upp i kommunalvalet 2021!

För kandidaten

Kommunerna tillhandahåller den lagstadgade basservicen för invånarna. Basservicen finansieras i huvudsak med kommunala skatter, statsandelar och serviceavgifter.

Den viktigaste basservicen är:

 • hälso- och sjukvård, såsom primärvård och specialiserade sjukvård
 • socialvård, såsom barnskydd, äldreomsorg och tjänster för personer med funktionsnedsättning 
 • undervisning och kultur, såsom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet, bibliotekstjänster och ungdomsarbete
 • tekniska tjänster, såsom byggnadstillsyn, miljöskydd, vägbyggande och byggande av annan infrastruktur, vatten- och avfallstjänster
 • Kommunerna beslutar också om bland annat lokal näringspolitik, markanvändning, byggande och stadsplanering och till stor del också om bostadspolitiken – det vill säga sådant som konkret påverkar vårt dagliga liv.

Kom med och bygg framtidens kommun, ställ upp i kommunalvalet!

Beslutsfattandet i kommunerna

 • Politiskt beslutsfattande styr kommunernas verksamhet.
 • Det högsta beslutsfattande organet i kommunen är fullmäktige som invånarna väljer genom kommunalval vart fjärde år.   Fullmäktige ansvarar för kommunens ekonomi och väljer kommundirektör.
 • Fullmäktige väljer kommunstyrelsens ledamöter som har till uppgift att bereda och verkställa fullmäktiges beslut
 • Fullmäktige väljer också nämnderna som styr produktionen av offentlig service i kommunen.
 • Bestämmelser om kommunernas självstyrelse finns i grundlagen och bestämmelser om beslutsfattandet i kommunallagen.

Vem kan ställa upp i valet 2021?

Kandidaten ska uppfylla villkoren för allmän valbarhet enligt kommunallagen, dvs. personen ska ha fyllt 18 år och ställa upp i sin hemkommun. Dessutom får kandidaten inte när fullmäktigeperioden börjar ha ett sådant anställningsförhållande som avses i lagen. Till exempel kan en tjänsteinnehavare i ledande ställning i kommunen inte kandidera för sin arbetsgivarkommuns fullmäktige.

Valbar, dvs. har rätt att kandidera i kommunalval, är den som:

 1. har kommunen som hemkommun,
 2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun och
 3. inte har förklarats omyndig.

Rätt att rösta och ställa upp som kandidater i kommunalvalet har finländska medborgare och i kommunen bosatta utländska medborgare om de uppfyller vissa villkor.