Kommunalval 2021

För media

I kommunalvalet 2017 ställde 33 618 kandidater upp, av vilka 8 999 valdes för mandattiden 2017–2021. Kandidatlistorna för kommunalvalet 2021 fastställs i mars nästa år.

Fakta om fullmäktigeledamöterna under den pågående mandattiden

 • Vid kommunalvalet 2017 utsågs sammanlagt 8 999 fullmäktigeledamöter i Finlands fastlandskommuner. Antalet ledamöter minskade med 7 procent jämfört med föregående val.
 • De invalda fullmäktigeledamöterna representerar 13  partier och flera valmansföreningar och gemensamma listor.
 • Av de invalda var cirka 44 procent nya fullmäktigeledamöter medan 56 procent hade tidigare fullmäktigeerfarenhet. Andelen nya fullmäktigeledamöter ökade något jämfört med föregående val.
 • Av de invalda fullmäktigeledamöterna var i genomsnitt 39 procent kvinnor. Fler kvinnor än någonsin blev invalda. Det väljs fortfarande in färre kvinnliga fullmäktigeledamöter än vad som kunde väntas utgående från de kvinnliga kandidaternas andel och röstetal.
 • Omkring 39 procent av fullmäktigeordförandena och 31 procent av vice ordförandena var kvinnor.
 • Fullmäktigeledamöterna som valdes in 2017 var i medeltal 50 år och ordförandena två år äldre.
 • Den yngsta som valdes in i fullmäktige fyllde 18 år på valdagen och den äldsta var 84 år. Bland 18–29 åringarna var andelen invalda klart mindre än andelen kandidater i valet.
 • Mindre än en procent av dem som valdes in i fullmäktige 2017 hade något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Andelen personer med annat modersmål än de inhemska språken var klart mindre än deras andel av kandidaterna eller väljarna.
 • Bland personer med utländsk bakgrund (sådana vars föräldrar är födda utomlands) valdes 66 in i fullmäktige. Jämfört med föregående val hade antalet stigit med nio personer.
 • De invalda fullmäktigeledamöterna har högre utbildning än väljarna och kandidaterna. Cirka 40 procent hade högskoleexamen medan cirka nio procent hade enbart grundläggande utbildning.
 • Till kommunfullmäktige valdes totalt 159 riksdagsledamöter och fyra europaparlamentariker

Källor och mer information:

Kommunförbundets kommunalvalsexperter

Vd Minna Karhunen
Tfn +358 50 380 5907minna.karhunen(at)kommunforbundet.fi
(kommun- och stadspolitik, ledning av förhållandet stat–kommun, förbundets strategiska och operativa intressebevakning, kommunutveckling, produktivitet och forskning)

Vice vd Hanna Tainio
Tfn +358 50 567 1624hanna.tainio(at)kommunforbundet.fi
(social- och hälsovård, undervisning- och kultur, juridiska frågor, offentlig upphandling och konkurrenspolitik, informationssamhället)

Vice vd Timo Reina
Tfn +358 40 555 8458timo.reina(at)kommunforbundet.fi
(kommunal ekonomi, region- och näringsfrågor, EU:s strukturpolitik, sysselsättning och invandring, arbetsmarknadsfrågor, teknik och miljö)

Kommundemokrati, statistik, undersökningarForskningschef Marianne Pekola-Sjöblom
Tfn +358 50 337 5634marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi

Livskraftsfrågor, markanvändning och planläggningDirektör Jarkko Huovinen
Tfn +358 40 531 6655jarkko.huovinen(at)kommunforbundet.fi

Chefekonom
Minna Punakallio

Tfn +358 40 751 5175minna.punakallio(at)kommunforbundet.fi
(kommunaleknomiska prognoser, skattepolitik, ekonomistatistik)

SysselsättningUtvecklingschef Erja Lindberg
Tfn +358 50 381 4096erja.lindberg(at)kommunforbundet.fi
(Beredning och genomförande av sysselsättningspolitik, EU:s sysselsättningspolitik)

StatsandelarUtvecklingschef Sanna Lehtonen
Tfn +358 50 575 9090sanna.lehtonen(at)kommunforbundet.fi
(statsandelar, statsbidrag, statsunderstöd)

Trafikssakkunnig
Johanna Vilkuna

Tfn +358 40 869 7836johanna.vilkuna(at)kommunforbundet.fi
(infrastruktur och trafik)

Undervisning och kulturDirektör Terhi Päivärinta
Tfn +358 50 590 4796terhi.paivarinta(at)kommunforbundet.fi

Juridiska ärendenDirektör Juha Myllymäki
Tfn +358 50 408 4392juha.myllymaki(at)kommunforbundet.fi

Social- och hälsovård                                  Direktör Tarja Myllärinen
Tfn +358 50 596 9866tarja.myllarinen(at)kommunforbundet.fi

StadspolitikDirektör José Valanta
Tfn +358 50 523 1116jose.valanta(at)kommunforbundet.fi

Hållbar utvecklingDirektör Sini Sallinen
Tfn +358 50 464 5662sini.sallinen(at)kommunforbundet.fi

Klimat- och miljöfrågorMiljöchef Miira Riipinen
Tfn +358 40 824 4401miira.riipinen(at)kommunforbundet.fi

Närmare upplysningar:
Kommunikationsdirektör Miia Välikorpi

Tfn +358 40 041 7974miia.valikorpi(at)kommunforbundet.fi