Kommunalval 2021

För media

I kommunalvalet 2017 ställde 33 618 kandidater upp, av vilka 8 999 valdes för mandattiden 2017–2021. Kandidatlistorna för kommunalvalet 2021 fastställs i mars nästa år.

Fakta om fullmäktigeledamöterna under den pågående mandattiden

 • Vid kommunalvalet 2017 utsågs sammanlagt 8 999 fullmäktigeledamöter i Finlands fastlandskommuner. Antalet ledamöter minskade med 7 procent jämfört med föregående val.
 • De invalda fullmäktigeledamöterna representerar 13  partier och flera valmansföreningar och gemensamma listor.
 • Av de invalda var cirka 44 procent nya fullmäktigeledamöter medan 56 procent hade tidigare fullmäktigeerfarenhet. Andelen nya fullmäktigeledamöter ökade något jämfört med föregående val.
 • Av de invalda fullmäktigeledamöterna var i genomsnitt 39 procent kvinnor. Fler kvinnor än någonsin blev invalda. Det väljs fortfarande in färre kvinnliga fullmäktigeledamöter än vad som kunde väntas utgående från de kvinnliga kandidaternas andel och röstetal.
 • Omkring 39 procent av fullmäktigeordförandena och 31 procent av vice ordförandena var kvinnor.
 • Fullmäktigeledamöterna som valdes in 2017 var i medeltal 50 år och ordförandena två år äldre.
 • Den yngsta som valdes in i fullmäktige fyllde 18 år på valdagen och den äldsta var 84 år. Bland 18–29 åringarna var andelen invalda klart mindre än andelen kandidater i valet.
 • Mindre än en procent av dem som valdes in i fullmäktige 2017 hade något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Andelen personer med annat modersmål än de inhemska språken var klart mindre än deras andel av kandidaterna eller väljarna.
 • Bland personer med utländsk bakgrund (sådana vars föräldrar är födda utomlands) valdes 66 in i fullmäktige. Jämfört med föregående val hade antalet stigit med nio personer.
 • De invalda fullmäktigeledamöterna har högre utbildning än väljarna och kandidaterna. Cirka 40 procent hade högskoleexamen medan cirka nio procent hade enbart grundläggande utbildning.
 • Till kommunfullmäktige valdes totalt 159 riksdagsledamöter och fyra europaparlamentariker

Källor och mer information: