Kommunalval 2021

För media

I kommunalvalet 2017 ställde 33 618 kandidater upp, av vilka 8 999 valdes för mandattiden 2017–2021. Kandidatlistorna för kommunalvalet 2021 fastställs i mars nästa år.

Fakta om fullmäktigeledamöterna under den pågående mandattiden

 • Vid kommunalvalet 2017 utsågs sammanlagt 8 999 fullmäktigeledamöter i Finlands fastlandskommuner. Antalet ledamöter minskade med 7 procent jämfört med föregående val.
 • De invalda fullmäktigeledamöterna representerar 13  partier och flera valmansföreningar och gemensamma listor.
 • Av de invalda var cirka 44 procent nya fullmäktigeledamöter medan 56 procent hade tidigare fullmäktigeerfarenhet. Andelen nya fullmäktigeledamöter ökade något jämfört med föregående val.
 • Av de invalda fullmäktigeledamöterna var i genomsnitt 39 procent kvinnor. Fler kvinnor än någonsin blev invalda. Det väljs fortfarande in färre kvinnliga fullmäktigeledamöter än vad som kunde väntas utgående från de kvinnliga kandidaternas andel och röstetal.
 • Omkring 39 procent av fullmäktigeordförandena och 31 procent av vice ordförandena var kvinnor.
 • Fullmäktigeledamöterna som valdes in 2017 var i medeltal 50 år och ordförandena två år äldre.
 • Den yngsta som valdes in i fullmäktige fyllde 18 år på valdagen och den äldsta var 84 år. Bland 18–29 åringarna var andelen invalda klart mindre än andelen kandidater i valet.
 • Mindre än en procent av dem som valdes in i fullmäktige 2017 hade något annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Andelen personer med annat modersmål än de inhemska språken var klart mindre än deras andel av kandidaterna eller väljarna.
 • Bland personer med utländsk bakgrund (sådana vars föräldrar är födda utomlands) valdes 66 in i fullmäktige. Jämfört med föregående val hade antalet stigit med nio personer.
 • De invalda fullmäktigeledamöterna har högre utbildning än väljarna och kandidaterna. Cirka 40 procent hade högskoleexamen medan cirka nio procent hade enbart grundläggande utbildning.
 • Till kommunfullmäktige valdes totalt 159 riksdagsledamöter och fyra europaparlamentariker

Källor och mer information:

Kommunförbundets kommunalvalsexperter

Vd Minna Karhunen
Tfn +358 50 380 5907
minna.karhunen(at)kommunforbundet.fi
(kommun- och stadspolitik, ledning av förhållandet stat–kommun, förbundets strategiska och operativa intressebevakning, kommunutveckling, produktivitet och forskning)

Vice vd Hanna Tainio
Tfn +358 50 567 1624
hanna.tainio(at)kommunforbundet.fi
(social- och hälsovård, undervisning- och kultur, juridiska frågor, offentlig upphandling och konkurrenspolitik, informationssamhället)

Vice vd Timo Reina
Tfn +358 40 555 8458
timo.reina(at)kommunforbundet.fi
(kommunal ekonomi, region- och näringsfrågor, EU:s strukturpolitik, sysselsättning och invandring, arbetsmarknadsfrågor, teknik och miljö)

Kommundemokrati, statistik, undersökningar
Forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom
Tfn +358 50 337 5634
marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi

Livskraftsfrågor, markanvändning och planläggning
Direktör Jarkko Huovinen
Tfn +358 40 531 6655
jarkko.huovinen(at)kommunforbundet.fi

Chefekonom
Minna Punakallio

Tfn +358 40 751 5175
minna.punakallio(at)kommunforbundet.fi
(kommunaleknomiska prognoser, skattepolitik, ekonomistatistik)

Sysselsättning
Utvecklingschef Erja Lindberg
Tfn +358 50 381 4096
erja.lindberg(at)kommunforbundet.fi
(Beredning och genomförande av sysselsättningspolitik, EU:s sysselsättningspolitik)

Statsandelar
Utvecklingschef Sanna Lehtonen
Tfn +358 50 575 9090
sanna.lehtonen(at)kommunforbundet.fi
(statsandelar, statsbidrag, statsunderstöd)

Trafikssakkunnig
Johanna Vilkuna

Tfn +358 40 869 7836
johanna.vilkuna(at)kommunforbundet.fi
(infrastruktur och trafik)

Undervisning och kultur
Direktör Terhi Päivärinta
Tfn +358 50 590 4796
terhi.paivarinta(at)kommunforbundet.fi

Juridiska ärenden
Direktör Juha Myllymäki
Tfn +358 50 408 4392
juha.myllymaki(at)kommunforbundet.fi

Social- och hälsovård                                  
Direktör Tarja Myllärinen
Tfn +358 50 596 9866
tarja.myllarinen(at)kommunforbundet.fi

Stadspolitik
Direktör José Valanta
Tfn +358 50 523 1116
jose.valanta(at)kommunforbundet.fi

Hållbar utveckling
Direktör Sini Sallinen
Tfn +358 50 464 5662
sini.sallinen(at)kommunforbundet.fi

Klimat- och miljöfrågor
Miljöchef Miira Riipinen
Tfn +358 40 824 4401
miira.riipinen(at)kommunforbundet.fi

Närmare upplysningar:
Kommunikationsdirektör Miia Välikorpi

Tfn +358 40 041 7974
miia.valikorpi(at)kommunforbundet.fi